Hang passengers relevant ending obliged

پروسه تبدیل از شخصیتی که هر فرد در بدو ورود به سازمان داشت، تا به یک جسم بی روح و یخزده، خیلی سریع پیش می رفت. زمانی بیدار می شدی که دیگر دیر شده بود و امکان برگشت به قبل، به کلی از بین رفته بود!

Arrest jet remainder examine quarrel

اتفاقا این طور فکرکردن ها محصول فریبکاری های باند رجوی بعنوان ارتجاعی ترین گروه باصطلاح سیاسی تاریخ معاصر ایران است وبخصوص که پیرایه ای بنام دستگاه شستشوی مغزی را هم بهمراه خود یدک میکشد ودر دروغ گویی وفریبکاری، دست ماکیاول ضد بشر را ازپشت بسته وجاهل، نادان ومتوهم بودن شماها محصول این عوامل هست.