هدف سازمان برای جذب زنان و دختران بلند مدت بود و یکی از روش های موفق در آن دوران استفاده ابزاری از زنان و دختران بود، که تعداد زیادی از آنها از ترس آبرو و رسوایی مجبور بودند بر طبق خواسته های سازمان عمل کنند. تمامی اعضای شورای سرکردگی مجاهدین را زنان تشکیل می دهند و هیچ مردی نمی‌تواند عضو شورا باشد. تمام زن‌ها در حکم زن مسعود رجوی هستند، یعنی در حریم آن به‌شمار رفته و هیچ مردی در تشکیلات نمی‌تواند ازدواج کند و تمام زنان این گروه شوهر داشته و شوهرشان مسعود رجوی است و در مقابل هم هیچ زنی نمی‌تواند ازدواج کند، چون یک همسر به نام مسعود رجوی دارد.